در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

سنندج

پنجشنبه 30 خرداد 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  594,000 ریال

  صندلی خالی : 16

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  19:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 12

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 24

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  23:55

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 16