در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

سنندج

شنبه 27 بهمن 1397
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  12:15

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  467,500 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  وی آی پی 25نفره درسا مانیتوردار
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  13:45

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  467,500 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  وی آی پی 25نفره درسا مانیتوردار
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  15:45

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  467,500 ریال

  صندلی خالی : 22

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  وی آی پی 25نفره درسا مانیتوردار
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنندج

  ساعت

  23:55

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  وی آی پی 25نفره درسا مانیتوردار